Informacja o realizacji projektu

Fundusze Europejskie w Województwie Podkarpackim w Rzeczypospolita PolskaINFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Visum Clinic Sp. z o. o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

 „Wdrożenie innowacyjnej techniki wszczepiania oraz sposobu ustawienia mocy soczewek dyfrakcyjnych”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R, które umożliwią polskim pacjentom dostęp do najnowocześniejszych w skali europejskiej rozwiązań w zakresie chirurgii refrakcyjnej, umożliwiających uniezależnienie się od okularów, jak również poprawienie komfortu i jakości widzenia.

Efektem wdrożenia projektu będzie podniesienie konkurencyjności firmy Visum Clinic poprzez rozpoczęcie świadczenia usług bazujących na  innowacyjnej technice wszczepiania oraz sposobie ustawienia mocy soczewek dyfrakcyjnych

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 588 762,04 zł

Wkład EFRR wynosi 3 212 133,43 zł.